Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2013

emptysoul
9950 2e49 500
my body is dead...

October 13 2013

emptysoul
3371 a89f
Reposted bydeparter departer

October 09 2013

emptysoul
3760 a820

October 07 2013

emptysoul
5957 74f7 500
emptysoul

Przegrać i być pokonanym to nie to samo. Przegrywają ci, którzy nawet nie próbowali walczyć, a pokonani są ci, którzy byli zdolni do walki. I taka porażka nie przynosi wstydu. Może być trampoliną do nowych zwycięstw. I jak trafnie to określa Jose Samarago w twojej książce „El amor posible”, nigdy nie ma porażek ani zwycięstw ostatecznych, bo dzisiejsza porażka może być jutrzejszym zwycięstwem.

— Paulo Coelho
Reposted bynie-marudze nie-marudze
emptysoul
0422 7165 500

October 06 2013

emptysoul
Life is what happens to you while you're busy making other plans.
emptysoul
0342 3bc9
emptysoul
7616 c607
Są ta­kie mo­men­ty, że życie to je­den wiel­ki bez­sens,
bez­sens bez nadziei na lep­sze jutro. 
emptysoul
7050 6f9b 500
Dep­resja - gdy pot­ra­fisz od­dychać, ale nie pot­ra­fisz żyć. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl